Author
James O'dea
4 minute read

 

[Ar Fawrth 9fed, 2022, yn ystod cynulliad byd -eang o ganeuon a gweddïau, traddododd James O'Dea y sylwadau gwefreiddiol isod. Yn actifydd ac yn gyfriniwr, mae James yn gyn Lywydd Sefydliad y Gwyddorau Noetig, cyfarwyddwr swyddfa Washington Amnest Rhyngwladol, a Phrif Swyddog Gweithredol Sefydliad Seva. Bu'n gweithio gyda Chyngor Eglwysi'r Dwyrain Canol yn Beirut yn ystod cyfnod o ryfel a chyflafan a bu'n byw yn Nhwrci am bum mlynedd yn ystod cynnwrf sifil a coup d'etat. I gael rhagor o wybodaeth gan James, gwyliwch gyfweliad hynod deimladwy .]

FIDEO: [Cyflwyniad gan Charles Gibbs; gweddi gan Bijan Khazai.]

TRAWSGRIFIAD:

Mae wedi dysgu adeiladu heddwch i dros fil o fyfyrwyr mewn 30 o wledydd. Mae hefyd wedi cynnal deialogau iachâd cymdeithasol rheng flaen ledled y byd.

Hoffwn rannu ein myfyrdod gyda chi am wydnwch yng ngoleuni'r Wcráin.

Pan feddyliwn am gadernid, meddyliwn am galedwch, caledwch, nerth, gallu i oroesi y profion ffyrnicaf, ac yn y nerth hwnw, nid i'w orchfygu â'n herlidigaeth a'n clwyfau. Pan fyddo y clwyfau mor ddinystriol, y mae yn anhawdd ymgodi uwch eu pen. Ac eto, yn yr Wcrain, gwelwn y cryfder hwnnw sy’n codi uwchlaw’r braw, y trawma, a’r clwyfo sy’n cael ei achosi ar fwy o bobl. O, cenllysg i'r golau yn yr Wcrain!

Yng nghyd-destun gwerthoedd, o werthoedd dynol, mae gwydnwch hefyd yn dynerwch, tosturi, haelioni. Mae'n empathig iawn. Mewn gwytnwch, caniateir i'r dagrau lifo. Caniateir i'r dagrau wneud eu gwaith. Gofynnaf inni i gyd, “A ydym wedi caniatáu i’n dagrau olchi’r maes emosiynol dros yr Wcrain, a gweld yn ei holl straeon a chydnabod agoriad torcalonnus dagrau fel ein hiechyd dynol ar y cyd?” Mae hynny'n rhan o'r hyn a all ein cadw'n wydn - oherwydd os byddwn yn rhwystro'r dagrau, os byddwn yn aros yn dynn, rydym yn gwadu'r pŵer a roddir i ni trwyddynt.

Mae gwytnwch yn ymwneud â chadw a dathlu ein gwerthoedd uchaf. Ac un o'r gwerthoedd hynny yw aros yn agored i niwed, ond peidio â chael eich sathru arno - galw am y dewrder i fyw'r gwerthoedd hynny yn yr amodau ymosodol mwyaf brawychus.

Gofynnaf i bob un ohonom, a ydym wedi byw i'n dewrder ein hunain? Pa ddewrder ydyn ni'n ei ddangos, ydyn ni'n cyfateb? Ble rydyn ni'n camu i mewn, y ffordd mae golau Wcráin yn camu i'r fath ddewrder bob dydd? Mae pob un ohonom yn cael ein hanadl i ffwrdd gyda gweithredoedd dewrder - plant yn mynd trwy barthau perygl i achub rhieni a neiniau a theidiau, neiniau a theidiau yn aros ar ôl ac yn datgan, “Ni fyddwn byth yn rhedeg o hyn.” Felly gadewch inni gael ein golchi gan y dagrau ac yfed yn y dewrder y gwahoddir ni hefyd i fyw iddo.

Mae gwytnwch yn gofyn am wirionedd. Mae celwydd yn anghynaliadwy. Yn y pen draw, mae celwydd yn tagu eu hunain mewn anhrefn a dinistr, ond mae'r gwirionedd yn gorymdeithio ymlaen - y gwir pwy ydym ni. Y celwydd mae'r Ukrainians wedi cael gwybod: “Ti ar eich pen eich hun, Fe ddaw'r byd drosoch yn gyflym. Gallwn gymryd eich gwlad, ymfalchïo, cymryd eich ysbryd a'i mathru. ” A chymaint o gelwyddau a naratifau ffug.

Sut rydyn ni wedi sefyll dros y gwirionedd hwnnw? Oherwydd pan fyddwch chi'n panio allan, mae honno'n foment esblygiadol fyd-eang, pan ofynnir i ni i gyd gamu i fyny gyda chalonnau agored i herio'r naratif ffug am ddynoliaeth. Ac i ddweud yn yr amser hwn bod pobl yn dal yn fodlon rhoi eu bywydau dros wirionedd neu ryddid, dros gyfiawnder, i herio'r naratif ffug o rym a gormes.

Mae gwytnwch hefyd yn gofyn am gariad yn cael ei amlygu , cariad wedi ei ymgnawdoli yn ei holl ffurfiau. Yn ei alwad i’r ysbryd, mae llawer ohonom wedi gweld y delweddau hyn – plentyn ifanc sy’n cerdded ar ei ben ei hun dros y ffin i adrodd hanes yr hyn a ddigwyddodd i’w deulu; merch ifanc 12 oed, yn canu gyda’r nos yn yr isffordd i isffordd orlawn, sy’n lloches bom, ac yn codi eu hysbryd gyda’r cysylltiad hwnnw. Mae'n gymaint o ysbrydoliaeth, ar yr eiliadau hyn, i deimlo'r cariad amlwg hwnnw yn y byd. Yr ydym yn rhyddhau rhywbeth hynod yn y foment hon. Dywedodd cant pedwar deg un o wledydd y Cenhedloedd Unedig wrth Rwsia, “Na, nid yw hynny'n iawn. Nid dyna’r ffordd i fynd.”

Felly ydych chi hefyd wedi manteisio ar y cariad hwnnw?

Gadawaf i chi ddelwedd a welodd nifer ohonom yn fyw ar y newyddion. Roedd hi'n foment pan gafodd milwr Rwsiaidd yn ei ugeiniau ei gipio gan yr Iwcraniaid a'i ddwyn i sgwâr y dref. Amgylchynodd y bobl ef. Ac yna gwthiodd un o'r merched yn y dyrfa ymlaen a chynnig cawl iddo. Ac yna camodd dynes arall ymlaen a chynnig ffôn symudol, a dweud, “Yma, pam na wnewch chi ffonio adref?” A dechreuodd y milwr grio. Mae yna'r dagrau hynny eto. Dechreuodd y milwr wylo.

Bob dydd nawr, rydw i'n mynd at y ddelwedd honno o'r fenyw a'r milwr - fel eicon cysegredig i fwydo ar yr egni hwnnw, i alw'r egni hwnnw ynof. Mae gwytnwch yn mynnu ein bod yn deall ein gilydd yn dosturiol, ein bod yn gweld y gwir o bwy ydym mewn gwirionedd - y milwr Rwsiaidd yn gweld y ddynoliaeth yn yr Ukrainians y bu'n rhan o'i dileu. Gofynnaf inni, ble gallwn ailddarganfod dynoliaeth mewn rhannau y gallem fod yn eu dileu? Bydded i'r gras hwnnw, y llif hwnnw o ddeall tosturiol, dyfu. Boed i oleuni Wcráin dyfu. Boed iddo wthio’n ôl yr holl dywyllwch demonig, ein holl anwybodaeth wirion, ein holl fethiannau i weld ein gilydd, a phlesio gyda diolchgarwch dwys i’r holl ddynion, menywod a phlant yn yr Wcrain sydd wedi dangos i ni beth yw gwytnwch mewn gwirionedd.

Amen.Inspired? Share the article: