Author
Mystical Music Pod
7 minute read

 

[Neithiwr, cawsom noson hynod o ganeuon. Gweld clipiau neu recordiad llawn. Isod mae rhywfaint o'r adborth a gawsom yn syth ar ôl yr alwad. Diolch, pawb!]

Cefais fy nghyffwrdd gan ...

gan ddyfnder haelioni Carrie, yn teimlo emosiwn pawb wrth newid sawl gwaith o'r siaradwr i'r oriel, a'r pŵer gweddi a fynegwyd yn fyd-eang a oedd yn teimlo fel bod 10,000 o bobl ar alwad ... addfwynder a doethineb aruthrol Carrie -- mor falch hynny mae gan y byd hi ynddo! ... gan y rhannu a'r gerddoriaeth ... roeddwn i'n hoff iawn o ymweliad syrpreis Parker Palmer ... y teimladau twymgalon o garedigrwydd yng ngherddoriaeth Carrie ... gan bob un ohonynt ar ac o gwmpas yr alwad, ac wrth gwrs cerddoriaeth ystyrlon hardd Carrie a daeth y fideos diolch iddi â dagrau o ddiolchgarwch i mi. ... pa mor hardd oedd y cyfan, gan gerddoriaeth, y llais a oedd yn dal y farddoniaeth a'r ystyr ... natur agored i niwed dilys Carrie a phawb a rannodd ... y Cariad sy'n deillio o Bresenoldeb Carrie ... syndod Parker Palmer presenoldeb a geiriau teimladwy ... sut y cynigiwyd holl gyfraniadau'r noson gydag ysbryd mor garedig a gostyngedig ...

... wynebau hardd pawb oedd yn mynychu ... yr agosrwydd ar draws milltiroedd a chamerâu aneglur ... geiriau caneuon Carrie ac yn falch bod fy dyddlyfr wrth fy ymyl i ysgrifennu rhywfaint ... gan y rhannu anhygoel, y farddoniaeth , gweddïau a thawelwch y bobl yn yr Wcrain ... gallu cael eu harwain mewn marcio bwriadol, gydag eraill, o drymder goresgyniad yr Wcráin ... gan y didwylledd, didwylledd, bregusrwydd, teimladau dilys eu mynegi neithiwr ... y dysgu rhyng-ffydd a'r cysylltiadau y tu allan i sefydliad crefyddol ... perfformiad ystafell fyw-/stiwdio-Carrie, y caneuon, y person caredig yw hi, yr entourage gyfan ar Zoom, a bod gyda'i gilydd ag ysbrydion caredig. Arhosais yn effro tan ben bore 4:00 am, pan ddechreuodd i mi ac roedd yn gwbl werth chweil. Hefyd gwnaeth cân Heng Sure a chwarae gitâr ar y diwedd argraff fawr arnaf ac ysgrifennais rai geiriau o’r gân: ‘I repent and I vow to change completely’.

Cefais fy nghyffwrdd gan y cyfan a symud i ddagrau hefyd. Roedd hi'n 3 o'r gloch y bore pan ddechreuodd i mi ac felly gadawais am 4am (gan fod angen i mi fod yn ddiogel i yrru pobl ifanc yn eu harddegau i'r ysgol) ac mor ddiolchgar i allu gwylio'r hyn yr oeddwn yn ei golli heddiw ... dwi'n caru haelioni ysbryd cymaint a'r galluogi a'r grymuso i wahanol bobl o wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau ddod at ei gilydd i rannu a bod - mae angen cymaint mwy o hyn ar y byd a diolch yn fawr iawn am greu'r gofod hwn ... caru cân y dylluan -- Roeddwn i ei angen ... wedi cyffwrdd yn ddwfn ein bod yn cyfarfod yn heddychlon, yn weddigar ar yr adeg yr oedd yr Wcráin yn cael ei goresgyn. Ni yw'r egni cariad sy'n ymateb. ... cysur a didwylledd Carrie ... Roedd cerddoriaeth Carrie, y gymuned sydd wedi bod yn rhannu myfyrdodau yn ystod yr wythnos, y ffaith ei bod wedi digwydd ar noson yr oedd dirfawr angen gobaith arnaf, ac ymdeimlad o gyffredinedd â chymuned fwy yn gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn fwy pwerus.

Cefais fy nghyffwrdd gan ... cymaint o bethau: yr holl wynebau gwenu, y canu lleisiau tawel wrth i bawb ymuno â Carrie i rannu ei negeseuon o obaith a chariad, barddoniaeth ysbrydoledig gan podmates, Parker Palmer yn anrhydeddu ei ffrind annwyl, Carrie a hi haelioni toreithiog ysbryd mewn geiriau a cherddoriaeth a bywyd bob dydd, Heng Cadarn a'i ddagrau hardd a meinwe i Carrie a'i obaith cau am ddynoliaeth ... cymaint o gariad yn cael ei dywallt i'n byd clwyfedig.

Dysgu allweddol i mi oedd bod...

Gall caneuon wneud cymaint o newid y tu mewn i bobl ... gallaf ddysgu bod yn gyfforddus ag ansicrwydd ... bod caneuon yn gallu gwneud cymaint o newid y tu mewn i bobl ... bod angen i mi ddysgu tuag at y golau ... bod gan athrawon galonnau fel menyn cynnes ... bod gofod gwirioneddol o gysylltiad ysbrydol yn bosibl mewn grŵp mawr chwyddo ar draws y byd ... dyfalbarhad, y byddwn yn ymddiried ac yn parhau yn ein Gobaith ddydd a nos, gan wybod bod hyn - ynddo'i hun - yn helpu i wella'r byd ... cerddoriaeth Carrie yn agor canol fy nghalon ... bod angen mynd i'r afael â'r pethau caled yn uniongyrchol a thyfu ohonynt ... y gallwn eu cysylltu dros olygfa fach ac agos atoch (os golygfa yw'r gair cywir) ... yr hyn sy'n gyffredin ar draws ein ffydd a'n calon. ... amrywiaeth y grŵp ... stori cerdded ar draws California mewn distawrwydd ac ymgrymu i'r ddaear ar bob trydydd cam. Y fath weithred hardd o wasanaeth a pharch i'n cartref, ein cartref a rennir ... yr hyn sy'n bosibl ar-lein ... gall pob dydd fod yn ailenedigaeth, gall pob dydd neu eiliad arwain at stori newydd, yn fwy gwir i chi.

Dysgu allweddol i mi oedd bod gan farddoniaeth a cherddoriaeth rinweddau iachâd dwys sy'n lluosogi mewn presenoldeb ginormous sy'n crychdonni allan i'r byd. Nid yw hyn yn newydd i mi ond roedd y Pod yn caniatáu i mi deimlo, i emote, ar lefel a oedd yn rhagori ar ddealltwriaeth ar adeg pan oedd fy nghalon yn brifo - ac sy'n parhau i boeni pobl Wcráin sy'n ffinio â lle roedd fy neiniau a theidiau, y ddwy set, wedi i ffoi oherwydd y pogroms Rwseg.

... dyma fy mhobl i. Weithiau byddaf yn meddwl tybed ble neu gyda phwy yr wyf yn perthyn, a gallai'r bobl hyn fod yn bobl y gallwn i barhau i atseinio gyda.

...efallai am ail-gadarnhad nad ydw i ar fy mhen fy hun, y gall gobaith wneud i bethau ddigwydd, sy'n crychdonni o un diferyn, a bod cerddoriaeth ac ymadroddion creadigol wir yn gwneud gwahaniaeth.

Yr hyn rwy'n dal i eistedd ag ef yw ...

pa mor brydferth yw bod yn addfwyn a sut y dymunaf y gallaf fod mor addfwyn bob amser ... y farddoniaeth hyfryd ... Pwer anhygoel sydd gan bob un ohonom yn unigol, a sut y gellir rhannu'r pŵer hwn a chyrraedd eraill yn naturiol, gyda Rhwyddineb a Joy ... fy mod wedi bod yn iawn erioed ... y tristwch rwy'n ei deimlo am y dioddefaint yn yr Wcrain ... fy mod yn iawn i deimlo'r dagrau boed hynny er llawenydd neu dristwch -- mae mor naturiol â sbecian ag roedd yr athrawes i mi yn dweud yn aml a doeddwn i ddim yn ei gael bryd hynny! ...cymaint o eiriau ac ymadroddion o ganeuon Carrie ... sut i greu gofodau tebyg yn lleol i ble dwi'n byw ... dal Heddwch digon mawr i amgylchynu'r Byd ... sut i feithrin fy hun fel hyn yn amlach ... y lyrics from Room at the Table ... diolch am y cyflwyniad i'r llwyfan arloesol hwn ar gyfer adeiladu cymuned arwyddocaol! ... parchedig ofn y rhodd o gerddoriaeth a chreadigedd tosturiol ... bod gwrando ar anogaeth Ysbryd i ymestyn fy hun a dangos mwy ohonof fy hun yn yr hyn / sut yr wyf yn rhannu ... pendroni am y pŵer sydd gennyf o fewn 3 troedfedd . .. haelioni cariad a cherddoriaeth a sut mae'n trawsnewid yn llwyr.

Yr hyn rwy'n dal i eistedd gydag ef yw gras cymuned yn hwyr yn y nos ar ddiwrnod cyntaf y rhyfel, o sylweddoli cymaint o ragdybiaethau a bragu mewn bywydau drylliedig. Roedd yn brofiad hollol wahanol na mynd i’r gwely gyda dim ond fy synhwyrau o dristwch a di-rym. Es i gysgu mewn cymuned dosturiol.

Yr hyn rwy'n dal i eistedd gydag ef yw pa mor hudolus yw'r cynigion ServiceSpace - sut mae'r gymuned enfawr hon o wahanol barthau amser yn dod at ei gilydd mewn un meddwl a chalon... Mae fel y gwirioneddau ysbrydol ar waith a sut! Mae'r holl offrymau yn fy atgoffa'n barhaus o dapestri o gydgysylltiad, ymddangosiad, gobaith a chryfder. Rwy'n eistedd gyda diolch a gwerthfawrogiad aruthrol i bob un o'r gwirfoddolwyr, deiliaid a chyd-grewyr gofod a phob cyfranogwr...

Yr hyn rwy'n dal i eistedd gydag ef yw anferthedd tosturi, ymdrech y gwirfoddolwyr, y geiriau, barddoniaeth, y cysylltiad dwfn a deimlai Carrie â ni a ninnau â hi. Rwy’n gwerthfawrogi gweld wynebau cyfarwydd o godennau eraill a rhoi sylw i leisiau newydd, a chlywed y parch sydd gan Parker Palmer a Carrie Newcomer i ServiceSpace. “Os gall calonnau greu rhyfel, gall calonnau greu heddwch.” Roeddwn yn gwerthfawrogi cyfarfod Heng Sure a chlywed am ei brofiad yn y 1970au.

Diolch i bawb am gynnig digwyddiad sydd ei angen yn y foment anodd hon. Boed i'r dirgryniadau hynny gael eu cludo i'r Wcráin a Rwsia a phob man ar y blaned sydd angen iachâd.

Yr hyn rwy'n dal i eistedd gydag ef yw ... y rhyfeddod o sut y daeth hyn i gyd at ei gilydd yr wythnos hon. Dyma fy mhrofiad cyntaf i fod yn actif gyda Pod, ac rwyf wedi fy syfrdanu gan ei threfniadaeth a'i harddwch ... mae dod at ein gilydd yn y gymuned bob amser yn gwneud profiad mwy ystyrlon ... fy mhennod nesaf ... sut i gadw'r crychdonnau i symud yn fy mywyd

Roedd hon yn foment mor brydferth! Diolchgarwch dyfnaf, diolchgarwch dyfnaf.

Dysgu allweddol i mi oedd pŵer bod gyda’n gilydd ac anfon cariad a golau. Roeddwn i'n teimlo mor drallodus am ddigwyddiadau'r dydd (Wcryn ydw i) nad oeddwn i wedi gallu gwneud unrhyw beth drwy'r dydd. Roedd y sgwrs hon gyda Carrie Newcomer yn drawsnewidiol i mi.

Diolch i chi, i gyd.Inspired? Share the article: