Author
Pod Volunteers
6 minute read

 

Os byddwn yn gwneud rhywbeth heb ddeall beth mae'n ei olygu i wneud dim byd, yna anhrefn yw'r hyn rydyn ni'n ei greu, nid cytgord.

Efallai nad oedd neb yn gwybod hyn yn well na ffermwr Japaneaidd ar raddfa fach o'r enw Masanobu Fukuoka .

Tua adeg yr Ail Ryfel Byd, roedd yn eistedd o dan goeden un diwrnod pan sylweddolodd, mewn fflach, fod popeth a gynhyrchir gan y meddwl yn gynhenid ​​ffug. Wedi'i ysbrydoli, aeth o gwmpas yn ceisio rhannu'r mewnwelediad hwn ag eraill - a methodd yn druenus. Doedd neb yn deall. Yn lle rhoi'r gorau iddi, gwnaeth y dyn ifanc hwn rywbeth a oedd yn ymddangos yn rhyfedd ar yr olwg gyntaf, ond a drodd yn wych. Trodd ei law at ffermio. Wrth wneud hynny, roedd yn dewis amlygu ei fewnwelediadau mewn ffordd y gallai pobl bob dydd uniaethu ag ef.

Felly cymerodd Fukuoka fferm ddiffrwyth ei dad drosodd, a dechreuodd arbrofi gyda thechneg a alwodd yn "Gwneud Dim yn ffermio". Trwy hyn, roedd yn golygu y byddai'n ymdrechu i leihau ei ôl troed ffisegol ar y fferm. "Gadewch i natur dyfu'r planhigion," meddai. A'i swydd oedd mynd allan o'r ffordd, cymaint â phosib. Yn ei gyd-destun ffermio, nododd Fukuoka yn union beth oedd ystyr 'gwneud dim' -- dim chwynnu, dim tyllu, dim gwrtaith, a dim plaladdwyr. Nid oedd hyn yn golygu ei fod yn eistedd o gwmpas drwy'r dydd. Ymhell oddi wrtho. Roedd yn cellwair yn aml fod 'gwneud dim' yn waith caled iawn.

Mae mynd allan o'r ffordd, darganfod yr ymyrraeth leiaf bosibl, yn dasg anodd dros ben. Rhaid dod yn ymwybodol yn gyntaf o'r holl berthnasoedd yn yr ecosystem, ac yna defnyddio'r wybodaeth honno ochr yn ochr â mewnwelediad a greddf, i diwnio i mewn i'r pwyntiau aciwbigo perffaith a all sbarduno effeithiau crychdonni enfawr.

Yn y pen draw, mae'r prawf yn y pwdin. I ffermwr, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r cynnyrch fod yn uchel, a bod y cynnyrch yn well yn dda. Ac i Fukuoka roedd hi'n sicr. Roedd pobl yn hedfan ar draws y byd dim ond i flasu ei afalau. A dim syndod, gan nad oedd ei afalau cyffredin, mono-gnydio. A dweud y gwir, doedd fferm Fukuoka ddim yn edrych fel fferm o gwbl; roedd yn edrych yn debycach i jyngl, yn ddi-drefn a gwyllt. Wrth “wneud dim byd”, roedd Fukuoka yn dal lle i holl rannau cymhleth yr ecosystem gysylltu’n organig a dod o hyd i gydbwysedd naturiol. Ym mhob brathiad o afal Fukuoka, nid cyfoeth yr un afal hwnnw yn unig, neu hyd yn oed yr un goeden afalau, oedd yr hyn yr oeddech yn ei flasu, ond cyfraniadau aruthrol yr ecosystem gyfan, a oedd i gyd wedi'u cysylltu'n anweledig o dan yr wyneb.

......

I roi blas i chi o arwr hynod ein hoes, dyma bennod 4 o Masanobu Fukuoaka :

Am ddeng mlynedd ar hugain roeddwn i'n byw yn fy ffermio yn unig ac nid oedd gennyf fawr o gysylltiad â phobl y tu allan i'm cymuned fy hun. Yn ystod y blynyddoedd hynny roeddwn yn anelu mewn llinell syth tuag at ddull amaethyddol "gwneud dim".

Y ffordd arferol o fynd ati i ddatblygu dull yw gofyn, "Beth am roi cynnig ar hyn?" neu "Beth am drio hynny?" dod ag amrywiaeth o dechnegau i mewn y naill ar y llall. Amaethyddiaeth fodern yw hon ac mae'n arwain at wneud y ffermwr yn brysurach.

Roedd fy ffordd gyferbyn. Roeddwn yn anelu at ffordd ddymunol, naturiol o ffermio sy'n arwain at wneud y gwaith yn haws yn hytrach nag yn galetach. "Beth am beidio â gwneud hyn? Beth am beidio â gwneud hynny?" -- dyna oedd fy ffordd i o feddwl. Yn y pen draw, deuthum i'r casgliad nad oedd angen aredig, dim angen defnyddio gwrtaith, dim angen gwneud compost, dim angen defnyddio pryfleiddiad. Pan fyddwch chi'n cyrraedd ato, ychydig o arferion amaethyddol sy'n wirioneddol angenrheidiol.

Y rheswm y mae gwell technegau dyn yn ymddangos yn angenrheidiol yw bod y cydbwysedd naturiol wedi cael ei gynhyrfu cymaint ymlaen llaw gan yr un technegau hynny, nes bod y tir wedi dod yn ddibynnol arnynt.

Mae'r rhesymu hon nid yn unig yn berthnasol i amaethyddiaeth, ond i agweddau eraill ar gymdeithas ddynol hefyd. Daw meddygon a meddyginiaeth yn angenrheidiol pan fydd pobl yn creu amgylchedd sâl. Nid oes gan addysg ffurfiol unrhyw werth cynhenid, ond daw'n angenrheidiol pan fydd dynoliaeth yn creu cyflwr lle mae'n rhaid dod yn "addysg" i gyd-dynnu.

Cyn diwedd y rhyfel, pan es i fyny i'r berllan sitrws i ymarfer yr hyn roeddwn i'n meddwl oedd yn ffermio naturiol, wnes i ddim tocio a gadael y berllan iddo'i hun. Aeth y canghennau'n sownd, ymosodwyd ar y coed gan bryfed a gwywo bron i ddwy erw o goed oren mandarin a bu farw. O'r amser hwnnw ymlaen, y cwestiwn, "Beth yw'r patrwm naturiol?" oedd bob amser yn fy meddwl. Yn y broses o ddod at yr ateb, fe wnes i ddileu 400 erw arall. Yn olaf teimlais y gallwn ddweud yn bendant: "Dyma'r patrwm naturiol."

I'r graddau y mae coed yn gwyro oddi wrth eu ffurf naturiol, bydd angen tocio a difa pryfed; i'r graddau y mae cymdeithas ddynol yn gwahanu ei hun oddi wrth fywyd sy'n agos at natur, daw addysg yn angenrheidiol. O ran natur, nid oes gan addysg ffurfiol unrhyw swyddogaeth.

Wrth fagu plant, mae llawer o rieni yn gwneud yr un camgymeriad ag a wneuthum yn y berllan ar y dechrau. Er enghraifft, mae dysgu cerddoriaeth i blant mor ddiangen â thocio coed perllan. Mae clust plentyn yn dal y gerddoriaeth. Murmur nant, swn llyffantod yn crawcian ar lan yr afon, siffrwd dail yn y goedwig, cerddoriaeth yw'r synau naturiol hyn i gyd -- cerddoriaeth wir. Ond pan fydd amrywiaeth o synau annifyr yn mynd i mewn ac yn drysu'r glust, mae gwerthfawrogiad pur, uniongyrchol y plentyn o gerddoriaeth yn dirywio. Os caiff ei adael i barhau ar hyd y llwybr hwnnw, ni fydd y plentyn yn gallu clywed galwad yr aderyn na synau'r gwynt fel caneuon. Dyna pam y credir bod cerddoriaeth yn fuddiol i ddatblygiad y plentyn.

Efallai na fydd y plentyn sy’n cael ei fagu â chlust bur a chlir yn gallu chwarae’r alawon poblogaidd ar y ffidil neu’r piano, ond ni chredaf fod a wnelo hyn ddim â’r gallu i glywed cerddoriaeth wir nac i ganu. Pan fydd y galon wedi'i llenwi â chân y gellir dweud bod y plentyn yn ddawnus yn gerddorol.

Mae bron pawb yn meddwl bod "natur" yn beth da, ond ychydig sy'n gallu amgyffred y gwahaniaeth rhwng naturiol ac annaturiol.

Os caiff un blaguryn newydd ei dorri oddi ar goeden ffrwythau gyda phâr o siswrn, gallai hynny achosi anhrefn na ellir ei ddadwneud. Wrth dyfu yn ôl ffurf naturiol, mae canghennau'n lledaenu bob yn ail o'r boncyff ac mae'r dail yn derbyn golau'r haul yn unffurf. Os amherir ar y dilyniant hwn bydd y canghennau'n gwrthdaro, gorweddwch y naill ar y llall a mynd yn sownd, a bydd y dail yn gwywo yn y mannau lle na all yr haul dreiddio. Difrod pryfed yn datblygu. Os na chaiff y goeden ei thocio y flwyddyn ganlynol bydd mwy o ganghennau gwywo yn ymddangos.

Mae bodau dynol gyda'u hymyrraeth yn gwneud rhywbeth o'i le, yn gadael y difrod heb ei atgyweirio, a phan fydd y canlyniadau andwyol yn cronni, yn gweithio gyda'u holl allu i'w cywiro. Pan ymddengys bod y camau unioni yn llwyddiannus, dônt i ystyried y mesurau hyn fel cyflawniadau llwyddiannus. Mae pobl yn gwneud hyn dro ar ôl tro. Mae fel pe bai ffôl yn stompio ymlaen ac yn torri teils ei do. Yna pan fydd hi'n dechrau bwrw glaw a'r nenfwd yn dechrau pydru, mae'n dringo'n gyflym i atgyweirio'r difrod, gan lawenhau yn y diwedd ei fod wedi cyflawni datrysiad gwyrthiol.

Mae'n yr un ffordd gyda'r gwyddonydd. Mae'n mandyllu dros lyfrau nos a dydd, gan straenio ei lygaid a dod yn agos, ac os ydych chi'n meddwl tybed beth ar y ddaear y mae wedi bod yn gweithio arno drwy'r amser - mae'n dod yn ddyfeisiwr sbectol i gywiro golwg agos.Inspired? Share the article: