Author
Ravshaan Singh
3 minute read

 

Ar nos Fercher, mae cannoedd o ystafelloedd byw ar draws y byd yn cychwyn ar gyrch llai adnabyddus, taith o dawelwch, dysg a newid. Dechreuodd hyn i gyd yn 1996, yn Silicon Valley, California, pan ddechreuodd grŵp o unigolion gwestiynu dilysrwydd eu diffiniad cynhenid o lwyddiant a oedd yn gyfyngedig i gyfoeth ariannol. Dechreuon nhw ddod at ei gilydd yn wythnosol i archwilio pynciau mwy ystyrlon
llawenydd, heddwch a bywyd. Roedd y drysau bob amser ar agor i groesawu unrhyw un a phawb oedd am ymuno. Yn raddol, dechreuodd y digwyddiadau wythnosol hyn ddenu mwy o bobl yn pleidleisio ac wrth i air am eu llwyddiant ledu, cychwynnodd dinasoedd amrywiol ledled y byd eu penodau lleol o “Awakin Circles.”

Yn Chandigarh hefyd, bob nos Fercher, mae unigolion o wahanol rannau o'r gymuned yn ymgynnull mewn fflat glyd yn Sector 15. Mae awr o dawelwch, a ddilynir gan ddeialog adeiladol a phryd o fwyd cartref. Y dydd Mercher diwethaf hwn, roedd Cylch Awakin Chandigarh yn falch o bresenoldeb un o aelodau sefydlu'r mudiad, Nipun Mehta. Ar wahân i fod yn siaradwr enwog ac yn chwyldroadwr cymdeithasol, mae Nipun hefyd yn sylfaenydd menter newid cymdeithasol lwyddiannus o'r enw ServiceSpace .

Wrth iddo fynd i mewn i'r fflat nos Fercher, daeth ag awyr o frwdfrydedd a oedd ar yr un pryd yn gynnes ac yn ddeniadol. Cyfarchodd bawb y cyfarfu â nhw gyda chwtsh tynn a ddaeth yn syth o ddyfnderoedd ei galon. O fewn munudau, roedd wedi cymryd grŵp o ddeugain o ddieithriaid anfoddog a ffugio allan ohonynt, un teulu a oedd yn teimlo'n gyfforddus yn rhannu ei broblemau. Mae Nipun Mehta yn wir ymgorfforiad o
yr athroniaeth y mae'n ei phregethu'n aml: Vasudhaiva Kutumbakan , sy'n golygu, un teulu yw'r byd.

Yn fuan daeth yn amser iddo gymryd y llwyfan. Gan herio norm a disgwyliad, cymerodd Nipun Mehta sedd ar y llawr, ymhlith y gynulleidfa. Roedd yr ystum annisgwyl hwn yn gwasanaethu fel paned o goffi i'r rhai yr oedd eu hamrantau'n cwympo o ddiwrnod hir yn y gwaith. Yr oedd llygaid pawb wedi eu cloi yn ofalus ar y dyn oedd wedi bychanu pwysau ei glod â'i serch.

Ni fydd erthygl fach fel hon byth yn ddigon i wneud cyfiawnder â’r gemau o ddoethineb y cyffyrddwyd â hwy y diwrnod hwnnw gan Nipun Mehta ond anogodd bawb i ddechrau dad-ddysgu ymddygiad caffaeledig, y mae’n credu sy’n gyfrifol am ein cyflwr cythryblus. Mae "meddylfryd trafodion" yn sgil-gynnyrch uniongyrchol o strwythur cymdeithas heddiw, lle mae goroesiad unigolyn bron yn gyfan gwbl yn dibynnu ar arian. Greddf ddynol yw goroesi, ac felly hefyd greddf ddynol i weithio a disgwyl gwobr ariannol. Fodd bynnag, gydag atgyfnerthiad dyddiol o drafodion ariannol, mae disgwyliad o wobr wedi'i normaleiddio mor gadarn yn ein meddyliau fel ein bod yn ddiarwybod i ni allosod y disgwyliad hwn i feysydd nad ydynt yn gysylltiedig megis gwasanaeth.

Rhaid angori rhoi neu weini mewn cariad diamod; rhaid peidio â disgwyl gwobr ariannol fel arian, gwobr gymdeithasol fel gwella enw da rhywun, neu wobr emosiynol fel boddhad. Os mai gwobr o'r fath yw'r cymhelliad y tu ôl i weithred o ddaioni, daw'r weithred yn weithred o hunanwasanaeth. Dim ond pan gyflawnir gweithred o ddaioni gyda'r bwriad pur o leddfu dioddefaint rhywun arall yw pan fydd y weithred yn cadw ei nerth. Yn gyntaf mae'n gwella, yna mae'n trawsnewid a
o'r diwedd mae'n esgor ar gariad diwyro. Boed inni oll gael ein bendithio â’r dewrder i dorri’n rhydd o gadwyni “meddwl trafodion” a darganfod blas neithdar melys gwir ddaioni.Inspired? Share the article: