Author
Shay Beider
17 minute read
Source: vimeo.com

 

Yn ein Pod Ysgol ym mis Awst 2021, mae Shay Beider yn rhannu straeon am ei gwersi o gyfarfyddiad pwerus â morfilod, dolffiniaid, ac yn ei gwaith Therapi Cyffwrdd Integredig gyda phlant. Isod mae trawsgrifiad (diolch Nilesh a Shyam!) o'r alwad.

Shay : Mae'n gymaint o bleser bod yma ac rwyf am ddiolch i bob un ohonoch am fy nghroesawu i'ch pod, i gael eiliad o sgwrs a chyfathrebu gyda chi. Mae mor hyfryd clywed yr hyn rydych chi wedi bod yn ei rannu ac roeddwn i'n meddwl, "Sut alla i fynd allan o'r ffordd a gadael i gariad ddod trwodd i mi yn yr eiliad hon y bore yma?"

Fel y rhannodd Nipun, mae fy ngwaith yn bennaf gyda phlant sydd naill ai yn yr ysbyty neu allan o'r ysbyty, sy'n ddifrifol wael, neu weithiau'n derfynol, ac felly rwy'n cymryd yr holl wersi sydd gan fywyd i'w dysgu i mi a cheisio eu dysgu. dod â’r rheini yn ôl i mewn i sut rwy’n gweithio gyda’r plant a’r teuluoedd hynny i allu eu cefnogi’n well.

Ac mewn gwirionedd rydw i eisiau dechrau gyda'r stori y tynnodd Nipun sylw ati, oherwydd mae'n stori a newidiodd fy mywyd yn bendant a newid fy ngwaith, ac rwy'n meddwl bod llawer o wersi ynddi a allai fod yn berthnasol i bobl ar draws gwahanol barthau ac mewn swyddi arwain gwahanol neu mewn cymunedau gwahanol.

Dyma stori am y morfilod. Roeddwn i yn Alaska a chefais wahoddiad i fynd ar daith cychod i dreulio amser gyda rhai morfilod, pe baem yn ffodus i weld rhai, na wyddoch chi byth yn sicr. Felly dyma fynd allan ar y cwch ac roeddwn i'n eistedd yno gyda chriw bach o tua 20 ohonom a oedd ar yr antur hon gyda'n gilydd, a dim ond mynd allan yr oeddem. mae mor brydferth yno, beth bynnag, ac roeddwn i jest yn ei gymryd i mewn ac yn mwynhau'r golygfeydd.

Yna mae rhywbeth newydd fy ngorchfygu -- yn llythrennol gorchfygodd fi. Doeddwn i ddim yn ei weld, ond roeddwn i'n ei deimlo, ac ymdeimlad o'r cysegredig a phresenoldeb dwfn oedd yn llythrennol yn fy nhynnu i dawelwch. Ni allwn siarad yn y foment honno. Cefais fy ngorfodi gymaint i gyflwr o dawelwch a bu'n rhaid i mi eistedd, oherwydd ni allwn sefyll yn y foment honno oherwydd bod fy holl fod newydd ollwng i'r cysegredig. Doeddwn i ddim yn deall yn feddyliol beth oedd yn digwydd, ond roeddwn i'n cael fy ngalw i mewn i rywbeth. Edrychais at y fenyw a oedd yn arwain y daith, mae'n debyg, oherwydd roedd angen rhywfaint o fewnwelediad arnaf i beth oedd yn digwydd, ac felly edrychais ati i weld, ac roedd ganddi ddagrau yn dod i lawr ei hwyneb. Fe wnaeth y ddau ohonom gysylltu am eiliad, oherwydd roedd fel pe baem yn gallu gweld neu deimlo rhywbeth nad oedd pawb arall efallai wedi dal gafael arno, eto, ond roedden nhw ar fin gwneud hynny. Roedden nhw ar fin!

Siaradodd hi, felly, yn uchel -- y wraig oedd yn hwyluso -- dywedodd, "O, fy Nuw! Yn llythrennol, mae morfilod yn ein hamgylchynu. Rwyf wedi bod yn gwneud hyn ers pymtheg mlynedd ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn. mae'n rhaid bod 40 o forfilod o'n cwmpas ni."

A gallech weld bod cymaint. Gallech weld arwyddion ohonynt, ond mewn gwirionedd yr hyn a oedd yn hynod ddiddorol yw, i mi, mewn gwirionedd nid oedd gennyf ddiddordeb mewn eu gweld â'm llygaid o gwbl, oherwydd yr hyn a oedd yn digwydd oedd fy mod yn eu teimlo. Roedd fel pe bawn i rywsut yn gollwng yn ddamweiniol i'w llif cyfathrebu. Rhywsut, yn y foment honno, deuthum yn debyg i antena, a derbyniais y swm rhyfeddol hwn o wybodaeth gan y bodau hyn nad oeddwn wedi cael llawer iawn o brofiad ag ef cyn hyn, felly cefais fy nhrochi'n sydyn mewn rhywbeth roeddwn i'n ei wybod. dim byd mewn gwirionedd, ond roedd yn fath llethol o lawrlwytho a synnwyr o wybodaeth.

Roedd yna ychydig o bethau allweddol a gafodd eu cyfleu yn y profiad hwnnw rydw i'n teimlo sy'n bwysig iawn i'w rhannu, a oedd wir wedi fy helpu i weld a deall bywyd ychydig yn wahanol.

Y cyntaf oedd ansawdd eu presenoldeb -- bod eu presenoldeb ei hun yn odidog. Bod eu hanfod a natur eu presenoldeb yn byw ym mharth y cysegredig. Roedd hynny, yn y fan honno, yn anrheg mor brydferth. Roedd hynny ynddo'i hun yn wirioneddol ryfeddol.

Ac yna daeth darn arall i mewn, a oedd yn ymwneud â'u hymdeimlad o deulu, a'r ffordd hon o gysylltu â'i gilydd mewn pod -- yn union fel yr ydych chi'n ei wneud yn y profiad [Laddership Pod ] hwn, yn llythrennol, iawn? Maen nhw'n gweithredu ac yn byw o fewn pod, a gallech chi deimlo'r ymdeimlad hwnnw o, maen nhw mewn pod ac yn y pod hwn mae yna ymdeimlad o hunan a rennir. Mae dealltwriaeth ac adnabyddiaeth o'r unigolyn a'r teulu, ac mae'r ymdeimlad hwn o hunan yn cael ei rannu.

A'r darn a'm trawodd fwyaf , a dweud y gwir dwi'n mynd i anelu ato am weddill fy oes (pe bawn i hyd yn oed yn gallu dysgu ychydig bach sut i wneud hyn), oedd eu bod yn caru gyda rhyw fath o gyflawnder - - fel gwir gariad. Fel grym cariad . Ar yr un pryd, roedd ganddyn nhw ymdeimlad llwyr o ryddid. Felly nid y math o gariad sydd ynghlwm wrth y llinynnau sydd, fel bodau dynol, yn fy marn i yn aml yn dda iawn. Nid oedd fel "Rwyf wrth fy modd, ond rwy'n caru chi gydag ymlyniad â llinyn ... gyda rhywbeth bach yn gyfnewid." Nid oedd ganddynt hynny o gwbl.

Roeddwn i fel, "O, fy Nuw! Sut ydych chi'n dysgu gwneud hynny?!" Fel sut ydych chi'n caru mor llawn, ond gyda'r fath ymdeimlad o ymreolaeth fel bod y bod arall bob amser yn rhydd i ddewis beth bynnag sydd ei angen arnynt i'w ddewis sydd er eu budd pennaf a gorau? Ac eto rhywsut mae'r cyfan yn gysylltiedig â'r ymdeimlad o deulu.

Ac mae cymhlethdod hynny, a deallusrwydd emosiynol hynny, yn rhyfeddol. Gan fy mod wedi dysgu ychydig mwy am y morfilod, deallaf yn awr, gyda rhai ohonynt, fod eu hymennydd a'u neocortecs chwe gwaith maint ein rhai ni, ac mewn gwirionedd mae'n lapio o amgylch y system limbig felly mae'n ymddangos i niwrowyddonwyr eu bod yn hynod o ddeallus yn emosiynol; mewn sawl ffordd, llawer mwy datblygedig nag ydym ni yn y parth hwnnw, a theimlais hynny. Mae'r gallu rhyfeddol hwn i garu ac i ddal gyda gwerthfawr, ond hefyd gyda rhyddid llwyr ac yn wirioneddol -- ynof fi, fe greodd ymdeimlad o ddyhead am "sut y gallwn i ddysgu byw fy mywyd fel hynny?" Ac yn ansawdd y gwaith yr wyf yn ei wneud gyda phlant a theuluoedd, sut y gallwn i ddod â hynny i mewn, yr hanfod hwnnw o gariad?

Roeddwn i eisiau rhannu, yn fyr, yr un ffotograff hwn gyda chi, oherwydd rwy'n meddwl wrth rannu stori'r morfilod, mae hon yn ddelwedd hardd, felly rydw i'n mynd i rannu hwn yn fyr, ac rydw i'n mynd i'w esbonio mewn eiliad yma:

Dyma ddelwedd o forfilod sberm. Maent yn galw heibio i'r cyflwr hwn y mae gwyddonwyr, unwaith eto, yn fath o geisio ei ddeall. Mae'n gyflwr byr, am tua 15 munud, lle maen nhw'n cylchu fel hyn ac mae fel petai eu hymennydd i'w weld yn mynd i gyflwr REM, felly maen nhw'n meddwl bod rhyw fath o gwsg neu broses adfer yn digwydd pan maen nhw'n galw heibio i hyn. lle.

I mi, fy mhrofiad ffelt, sy'n amlwg yn gyfyngedig yn fy nealltwriaeth fy hun, ond mae yna ryw fath o gynulliad yn digwydd. Mae yna ryw fath o gynulliad lle mae ymdeimlad o gyfathrebu ac ymwybyddiaeth ar y cyd o'r cyflwr cyfnewidiol hwn lle maen nhw'n ymuno. Roeddwn i eisiau rhannu hyn oherwydd mae rhywbeth am hyn sy'n fy atgoffa eto o hanfod y goden [ysgol] hon lle mae'r grŵp hwn -- bob un ohonoch -- yn dod at ei gilydd ac mae yna fath o gynnull, yr ymdeimlad cyffredin hwn o fod gyda'ch gilydd, mynd trwy'r deunyddiau hyn gyda'i gilydd, a bod gyda'i gilydd, ac yna, mae'r haen arall hon yr wyf yn teimlo ei bod yn cael ei darlunio yn y ffotograff hwnnw, a dyna lle, ar lefel ddyfnach, mae ffurfiau o ddeallusrwydd yn cael eu trosglwyddo o un i'r llall. Ac mae’r ffurfiau hynny o ddeallusrwydd yn gynnil, felly ni allwn bob amser enwi’r rheini na’u labelu na’u rhoi mewn iaith, a oedd yn ddarn clir arall a ddysgais gan y morfilod: cymaint o fywydau y tu hwnt i iaith ond mae’n cael ei drosglwyddo beth bynnag. Roeddwn i eisiau codi'r rhan honno o'r stori a'r lefel honno o ymwybyddiaeth, oherwydd rydw i hefyd yn meddwl bod hynny'n rhan o'r hyn sy'n digwydd i bob un ohonoch chi yn y profiad hyfryd hwn rydych chi'n ei greu gyda'ch gilydd: mae yna lefel o ymwybyddiaeth gyffredin sydd efallai'n byw y tu hwnt i iaith. yn ei gyfanrwydd, ond mae hynny, serch hynny, yn dal i gael ei drosglwyddo o berson i berson.

Nipun: Diolch. Mor anhygoel. Rydych chi mor glir yn y ffordd rydych chi'n rhannu. Diolch yn fawr iawn, Shay. Roeddwn yn chwilfrydig, cyn inni fynd at y cwestiynau, roeddwn yn meddwl tybed a allech chi rannu stori o'ch gwaith gyda phlant . Maent yn aml mewn sefyllfaoedd anhygoel o boen, efallai rhywfaint o frwydr. Mae eu teuluoedd hefyd yn mynd trwy'r un peth. Sut ydych chi'n cymhwyso'r mewnwelediadau dwfn hyn i'r cyd-destun hwnnw?

Shay: Roedd yna blentyn roeddwn i'n gweithio gydag ef yn yr ysbyty. Efallai ei fod tua chwe blwydd oed. Yr oedd wedi bod yn blentyn iach, hapus iawn. Un diwrnod, roedd y tu allan yn chwarae, a thrasiedi yn taro. Cafodd ei daro gan gar. Roedd yn ergyd-a-rhedeg, lle tarodd rhywun ef ac yna fe aethant i banig a gadawant, a chafodd ei frifo'n ddifrifol. Cafodd niwed sylweddol iawn i'r ymennydd, collodd y gallu i siarad mewn geiriau; gallai wneud sain ond ni allai wneud geiriau, ac roedd ei law, ers y ddamwain, wedi mynd yn gyfan, yn y dwrn tynn hwn, ei law chwith.

Pan gyfarfyddais ag ef, yr oedd tua thair wythnos ar ol y ddamwain, ac nis gallent gael ei law aswy i ymagor. Felly roedd yr holl therapyddion corfforol a phawb yn ceisio ei drin yn agored, ac ni fyddai'n agor; ni fyddai'r llaw chwith hon yn agor. Yr oeddent yn bryderus, oherwydd po fwyaf yr arhosai felly, mwyaf, felly, y byddai felly am weddill ei oes.

Felly dyma nhw'n fy ngalw i mewn i wneud rhywfaint o waith gydag ef, ac yn reddfol, teimlais ar unwaith, "O! dyma drawma. Dyma'r trawma sydd yn ei law." A thrawma, i'r rhai ohonoch sy'n gweithio yn y maes hwnnw, mae'n rhaid i chi wybod mor dda, mae trawma yn gyfangiad dwfn. Mae trawma yn gywasgiad o egni lle mae pethau'n cael eu plygu'n dynn i'w gilydd ac felly'r driniaeth therapiwtig gyntaf gyda thrawma difrifol yw ehangder. Mae'n rhaid i bopeth gael agoriad. Ymwybyddiaeth eang -- ymwybyddiaeth 'A' cyfalaf. Po fwyaf sy'n dod i mewn, y mwyaf sydd gan drawma le i ddechrau datrys ei hun.

Roeddwn i'n gwybod yn reddfol ei fod angen synnwyr y pod, roedd angen y teulu, roedd angen y morfilod, roedd angen yr ymdeimlad o "Dydw i ddim yn unig." Roedd ei fam yno. Roedd hi'n gweithio drwy'r nos mewn siop gyfleustra, ond fe Roedd hi'n ddydd, felly gallai hi fod yno gydag ef ac felly y ddau ohonom, daethom at ei erchwyn gwely, ac rydym yn amgylchynu ef, ac rydym yn unig amgylchynu â chariad. cariad at y plentyn hwn trwy gyffyrddiad tyner a thrwy ein calonnau yn allyrru hyny A'i fam, yr oedd mor naturiol iddi, hi a'i gwnaeth yn ebrwydd, mor goeth a chreasom y maes hwn.A byr iawn o amser i mewn i greadigaeth y maes hwnnw. , math o gyflwr cydlynol, cariad, egniol, gollyngodd y bachgen i mewn i'r hyn y gallwn ei alw'n gyflwr myfyriol yn unig, ac fe'i gwelsoch , a'i deimlo. yn effro ond mewn lle dwfn fyfyriol, rhwng llawn deffro a chwsg ac aeth i'r gofod hwnnw am tua 45 munud. Rydym newydd weithio gydag ef. Fe wnaethon ni ei gyffwrdd, roedden ni'n ei garu, fe wnaethon ni ei ddal.

Ac yna, roeddwn i'n teimlo'r shifft hon a dechreuodd ei gorff ddod allan o'r cyflwr myfyriol. Roedd hyn i gyd, gyda llaw, yn cael ei arwain gan ei ddeallusrwydd mewnol, ei wybodaeth fewnol. Gwnaeth hyn! Wnaethon ni ddim byd. Ei ddeallusrwydd mewnol a'i symudodd trwy'r broses hon a symudodd allan o'r cyflwr myfyriol hwnnw a daeth yn ôl i ymwybyddiaeth, yn llwyr, agorodd ei lygaid, ac wrth iddo wneud hynny, gwnaeth ei law chwith hynny [yn agor palmwydd] -- y cwbl rhyddhau. A'i holl gael ei feddalu.

Ei ddoethineb ef a wyddai pa fodd i iachau ei hun. Ond roedd angen y pod arno. Roedd angen y cynhwysydd o gariad. Roedd angen y maes arno.

Felly, siaradwch am athro ac addysgu eithriadol. Roedd yn athro anhygoel i mi, o sut y gall y deallusrwydd mewnol hwnnw godi i fyny a datgelu ei hun i ni.

Nipun: Waw! Am stori. Un o themâu'r wythnos hon oedd y sbectrwm hwn rhwng cynnwys a chyd-destun, ac rydych chi'n siarad llawer am y maes, ac mae'r byd weithiau'n ein gogwyddo tuag at y ffrwythau'n unig ac rydym yn anghofio ei fod mewn gwirionedd yn cymryd maes cyfan i'r ffrwythau ei wneud. disgleirio mewn cymaint o ffyrdd. Yn y cyd-destun byd hwn mae'n teimlo mai'r maes yw'r gwaith mwyaf i'w wneud ar hyn o bryd.

Awn i rai cwestiynau nawr.

Alex: Shay, yn ogystal â'ch profiad anhygoel gyda morfilod, a ydych chi wedi dod ar draws unrhyw fathau eraill o fywyd nad ydynt yn ddynol a all ein dysgu am y groesffordd rhwng ysbryd a mater?

Shay: Do, cefais brofiad yr un mor syfrdanol gyda dolffiniaid a oedd yr un mor annisgwyl a syndod. Ac roedd yn dra gwahanol mewn gwirionedd yn ansoddol, a oedd mor ddiddorol i mi.

Roeddwn i wedi mynd i nofio, ac roedden ni ar daith lle roedden nhw'n mynd â ni i lecyn allan yn y môr lle gallem daro i mewn i ddolffiniaid. Roeddwn i'n nofio o dan y dŵr. Ni welsom unrhyw ddolffiniaid eto, ond, yn debyg iawn, roedd synnwyr ffelt dwys. Ond, yn yr achos hwn, roedd yn gwbl galon-ganolog. Teimlais fy nghalon yn agored yn y ffordd fwyaf, wyddoch chi, ddwys ac aruthrol ac yna dechreuais gyfathrebu'n uniongyrchol o fy nghalon. Er na allwn weld y dolffiniaid, roeddwn i'n gwybod eu bod yno, ac, am ryw reswm, roeddwn i eisiau'n fawr eu hamddiffyn.

Roedd yna grŵp bach ohonom, felly roedd fy nghalon yn dweud wrthyn nhw, “Peidiwch â dod os gwelwch yn dda oni bai ei fod er eich lles mwyaf a'ch lles gorau. Nid oes angen i chi ddatgelu eich hun i ni; dyw e ddim yn bwysig.” Roedd fy nghalon yn trawstio'r neges honno mor gryf, ac yna, yn ddiddorol, daeth grŵp ohonyn nhw - tua chwe dolffin. Yna deallais pam roedd fy nghalon eisiau rhannu hynny: babanod oedden nhw. Roedd yn grŵp a gafodd yr holl fabanod bach hyn, ac felly mae yna ymdeimlad o fod eisiau mor ddwfn i amddiffyn y babanod ac, a dweud y gwir, gyda'r dolffiniaid, roedd fy nghalon wedi'i gorlethu â chariad, roedd yn gariad pur ac roedd yn wir. dim ond synnwyr pur o galon ar dân. Gwyddoch, a thrachefn, fel dysgeidiaeth fawr, fawr a godidog, i mi.

Dydw i ddim yn deall dim pam mae hyn wedi digwydd i mi ar wahanol adegau yn fy mywyd, felly dwi'n ei werthfawrogi'n llwyr. Rwy'n ei werthfawrogi fel pe bai'n gallu bod o wasanaeth i unrhyw un, gan gynnwys fy hun yn fy ngwaith fy hun, yna mae hynny'n ddigon. Nid oes angen i mi ei ddeall yn llawn, ond rwyf mor ddiolchgar bod eu calon mor agored i mi a gallwn deimlo mor ddwfn â hynny.

Susan: O, Shay, mae hyn yn rhyfeddol. Diolch yn fawr iawn. Nid yw'n ymddangos bod eich gwaith yn ymwneud â chi fel yr iachawr hud -- ond yn hytrach, mae'n ymwneud â chi yn camu i mewn a chefnogi'r presenoldeb iachau hwnnw rhyngom. Nid yw cyfleusterau meddygol wedi'u sefydlu i gael y maes hwnnw, felly rwy'n chwilfrydig a oes gennych unrhyw ganllawiau ynghylch sut y gall systemau gofal iechyd presennol ddal lle yn y mathau hyn o ffyrdd? Yn ogystal, yn gysylltiedig â'r stori honno gyda'r bachgen, sut ydych chi'n creu rhwng y teulu, y rhai sy'n rhoi gofal, ac eraill, i actifadu'r gallu iachau cyfunol hwnnw?

Shay: Rwyf wrth fy modd â'r cwestiwn hwnnw. Nid wyf yn gweld fy hun fel iachawr o gwbl. Rwy'n gweld fy hun fel bod mewn sefyllfa o wasanaeth i waith iacháu. Felly y peth cyntaf yw fy mod yn lleoli fy hun, pwy bynnag rwy'n gweithio gyda nhw, rwy'n gosod fy hun mewn man gwasanaeth a chefnogaeth iddynt yn debyg iawn i'r model ysgol yr ydych yn sôn amdano, Nipun. Rwy'n cefnogi rhywbeth neu rywun ac felly mae'r darn hwnnw'n wirioneddol bwysig. Ac yna, gollwng i mewn i le cariad sy'n dod allan o ddim ond tosturi dwfn - a dyma lle mae'n rhaid i dosturi fod ar ei eithaf. Rydw i wedi cerdded i mewn i ystafell lle y peth cyntaf dwi'n dod ar ei draws yw bod y plentyn yn marw ac mae'r rhiant yn gafael ynof yn sgrechian ac yn sobio. Reit? Felly sut ydych chi'n dal cariad yno? Rwy'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n gweithio fel hyn - mae hynny mor anodd. Sut mae dal cariad yno, yn y mannau amhosibl?

Fy mhrofiad i yw eich bod chi'n mynd oddi tano -- rydych chi'n mynd at graidd cariad ei hun -- y tosturi sydd mor ddwfn fel ei fod yn dal pob un bywyd, ym mhob cywilydd, ym mhob erchyllter ym mhob anhawster ac rydych chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i gysylltu ag ef. y dyfnder hwnnw o dosturi sydd, mewn ffordd, y gallech chi ei ddweud, yn llygad Duw neu pwy a wyr, y dirgelwch mawr sydd rywsut yn dal cariad a thosturi llwyr yn wyneb yr hyn sy'n ymddangos i ni yn greulon. Pan fyddaf yn caniatáu -- mae'n caniatáu a derbyn mewn gwirionedd -- pan fyddaf yn caniatáu ac yn derbyn fy modolaeth i gyffwrdd â'r cylch hwnnw o dosturi dwfn nad yw'n eiddo i mi, ond sy'n gyffredinol, y mae gan unrhyw un ohonom y gallu i gyffwrdd. Mai o'r lle hwnnw y gallaf ddal yr anhawster mwyaf, hyd yn oed yng nghanol dinistr llwyr. Ac rwy'n credu'n wirioneddol fod sedd hynny ym mhob un dynol, mae gennym ni'r gallu i wneud hynny.

Ond mae'n cymryd, wyddoch chi, awydd dwfn, twymgalon a byddwn i hyd yn oed yn dweud ymrwymiad, mae'n cymryd ymrwymiad i ddweud y byddaf yn cwrdd â chi yno, byddaf yn cwrdd â chi o le o gariad a thosturi, hyd yn oed yn eich eiliad o dioddefaint dyfnaf.

Fatuma: Helo. Fy mendithion o Uganda. Diolch i chi am yr alwad hon. Rwy'n credu mai dim ond diolch yw fy nghwestiwn ... Diolch yn fawr iawn am y sgwrs hyfryd ysbrydoledig, diolch.

Khang: Beth ydych chi'n ei wneud mewn eiliadau pan na allwch chi wneud mwy am y dioddefaint y mae rhywun arall yn ei brofi?

Shay: Ydy, mae hwnnw'n gwestiwn gwych. Dyna gwestiwn hardd. Rwy'n meddwl bod yna egwyddor sylfaenol rydw i wedi'i dysgu mewn gwaith iacháu, neu mewn unrhyw fath o waith rhoi, sef na allwn ni roi'r hyn nad oes gennym ni. Ac felly, pan fyddwn ni'n mynd yn ddisbyddedig, mae hynny'n dangos i mi, yn fy mywyd fy hun, yn y foment honno, fod angen i mi droi'r cariad hwnnw ynof fy hun. Mae angen i mi blygu'r cariad hwnnw yn ôl ataf fy hun, oherwydd os na fyddaf yn adfer ac yn adfywio ac yn adnewyddu'r gallu mewnol hwnnw i ofalu am fy modolaeth fy hun, ni fydd gennyf ddim ar ôl i'w roi.

Rwyf mewn gwirionedd yn hynod o sensitif i pan fyddaf yn teimlo bod fy egni fy hun yn cael ei ddefnyddio a does gen i ddim mwy. Os byddaf yn agos at yr ymyl honno, byddaf yn symud fy ffocws yn ôl ar unwaith i fy modolaeth fy hun. Ac rwy'n cynhyrchu'r un ffynhonnell o gariad a thosturi at fy nghalon fy hun, ac ar gyfer fy ymdeimlad fy hun o hunan, lles ac ymdeimlad o les.

Rydych chi'n gwybod nad ydych chi'n wahanol i unrhyw un arall rydych chi am ei gefnogi, iawn? Ac felly mae'n rhaid i ni ofalu am ein hunain cymaint ag y byddwn yn ceisio gofalu am unrhyw un arall. A phryd bynnag y byddwn yn teimlo'n anghytbwys yno, rwy'n meddwl bod yna frys mewn gwirionedd i lenwi ein cwpan ein hunain, oherwydd, heb hynny, ni allwn roi dŵr i eraill. Byddwn i'n dweud bod yna le y gallwn ni gofio bod y tosturi at bob bod hefyd yn dosturi tuag atoch chi'ch hun. Ein bod ni’n rhan o’r hafaliad hwnnw. Byddwn yn eich anrhydeddu a'ch bod mor haeddiannol o'r cariad a'r tosturi yr ydych am ei roi i'ch plant ac at eraill.

Nipun: Mae hynny'n brydferth. Diolch. I gloi, beth yw'r pethau y gallwn ni eu gwneud i aros yn gysylltiedig â'r cariad mwy hwn ac efallai hyd yn oed danio maes mwy o gariad o'n cwmpas?

Shay: Ni allaf ond rhannu'r hyn yr wyf wedi'i ganfod sy'n ddefnyddiol i mi fy hun oherwydd efallai y bydd hynny'n berthnasol, efallai ddim. Ond, un peth sy'n sicr rydw i wedi'i ddysgu yw: bob dydd, rydw i'n treulio peth amser dim ond mewn cyflwr o deimlo'r gwychder dwys. Fodd bynnag, gallwch chi ddod o hyd i hynny a dwi'n meddwl bod pob person yn ei chael hi ychydig yn wahanol, ychydig yn felys. Efallai ei fod yn syllu ar flodyn, efallai ei fod trwy fyfyrdod, efallai ei fod trwy gysylltiad â'ch ci neu anifail sydd yn eich bywyd, efallai ei fod trwy eiliadau gyda'ch plant, efallai mai trwy farddoniaeth neu adlewyrchiad o rywbeth sy'n cyffwrdd â'ch calon mor ddwfn. mae'n eich helpu chi i gofio'r cysylltiad hwnnw â'r sanctaidd.

Os gallwn ddal a chofio'r cysylltiad hwnnw â'r sanctaidd bob dydd am hyd yn oed ychydig o ffenestr amser - yn fy mywyd fy hun, mae hynny'n fy newid. Dyna fath o gam un i mi bob dydd. Rwy'n ei wneud bob bore. Rwy'n gollwng i mewn i gysylltiad dwfn yn unig â'r cysegredig ac rwy'n adnodd o'r lle hwnnw. Rwy'n rhoi llawer o adnoddau o'r lle hwnnw ac mae hynny'n hynod bwysig yn fy ymarfer fy hun. Mae setlo i mewn a chaniatáu i hynny fynd ati i ehangu.

Yr ail ddarn yr wyf yn ei wneud bob dydd, a dim ond fy arfer fy hun yw hwn, felly efallai y byddwch yn creu rhywbeth arall yn gyfan gwbl. Ond mewn gwirionedd dwi'n gwneud gweddi ffyrnig iawn bob dydd y bydd fy mywyd cyfan yn cael ei gysegru i'r hyn rydw i wedi'i brofi fel (efallai yr hyn y gallem ei alw) y dirgelwch mawr neu'r mwyaf cysegredig neu'r dwyfol neu mae yna lawer o enwau -- ond beth bynnag yw ein henwau. rhoi i hynny, rydw i bron â gweiddi gweddi o: "Bydded, fy holl fywyd, fy holl fod, fy holl gorff, fy ysbryd, fy ymwybyddiaeth, bydd popeth a wnaf a chyffyrddiad yn cyd-fynd â hynny. Boed i mi fod yn syml. cyfrwng mynegiant o'r ewyllys dwyfol a'r pwrpas a'r cariad hwnnw."

Yn yr ymarfer gweddi hwnnw, mae fel ymrwymiad. Mae'n ymrwymiad i: "Rwy'n tynnu hyn yn weithredol yn fy mywyd fel y gallaf fod o wasanaeth i eraill o'r lle daioni a mawredd hwnnw, yr hedyn hwnnw." Onid yw pob un ohonom yn wirioneddol?

Mae'r trydydd darn yn un o dderbyngaredd. Mae'n arfer heriol, ond rwy'n dal i geisio ei ymarfer bob dydd, sef: "Waeth beth sy'n digwydd yn fy mywyd, ni waeth beth ddaw fy ffordd, ni waeth pa anhawster, bod derbyniad a derbyngaredd i hyn, hefyd, yw fy nysgeidiaeth." Y profiad hwn, beth bynnag fo, pa mor anodd bynnag ydyw, ni fyddai'n digwydd i mi ar hyn o bryd, pe na bai gwers a dysgeidiaeth ynddo. Yn greiddiol i’m bodolaeth, hyd eithaf fy ngallu (dwi’n ddynol, rwy’n gwneud camgymeriadau drwy’r amser), ond hyd eithaf fy ngallu, dw i’n dweud, “Os gwelwch yn dda gadewch i mi dderbyn y ddysgeidiaeth honno o hyn, hyd yn oed os yw'n teimlo mor galed ac erchyll, gadewch i mi ddarganfod beth yw'r ddysgeidiaeth honno fel y gallaf dyfu ychydig yn fwy efallai. Efallai y gallaf ehangu fy synnwyr o ymwybyddiaeth ychydig yn fwy i allu cael ychydig mwy o dosturi ac ychydig mwy o gariad tuag at fy hun ac eraill ar y daith hon."

Byddwn yn dweud, roedd y tri pheth hynny wedi fy helpu'n aruthrol, felly efallai y byddant yn helpu eraill i ryw raddau.

Nipun: Dyna bethau hardd. Sut gallwn ni fynd i mewn i'r gofod hwnnw o ddiolchgarwch, gweddïo am fod yn offeryn, ac yn y pen draw dim ond bod yn barod i dderbyn popeth y mae bywyd yn ei roi inni? Mae hynny'n ffantastig. Shay, rwy'n teimlo mai'r unig ymateb priodol yma i ddweud diolch, yw cael munud o dawelwch yma gyda'n gilydd. Fel y gallwn ni yn ein anhydraidd bob amser lifo'r daioni hwnnw allan i'r byd, i'n gilydd, i ble bynnag y mae angen iddo fynd. Diolch yn fawr, Shay. Roedd yn garedig iawn i chi neilltuo amser ar gyfer yr alwad hon, ac rwy'n meddwl ei bod yn wych bod egni pawb yn dod at ei gilydd fel hyn, felly rwy'n ddiolchgar i bawb mewn gwirionedd. Rwy'n credu ein bod ni i gyd. Diolch i'r holl forfilod, ar hyd bywyd, ar hyd y lle byddwn yn gwneud munud o dawelwch i ddiolch. Diolch.Inspired? Share the article: