Ddechrau mis Rhagfyr, ymgynullodd 55 o bobl ledled India am bedwar diwrnod i blymio'n ddyfnach i naws arfer hynafol: "Karma Yog" . Roedd y gwahoddiad yn ysgogi:

O'n hanadl cyntaf, rydym yn cymryd rhan yn barhaus mewn gweithredu. Mae gan bob un ddau faes o ganlyniadau: allanol a mewnol. Rydym yn aml yn mesur ein hunain yn ôl canlyniadau allanol, ond yr effaith crychdonni mewnol cynnil sy'n llunio pwy ydym ni yn y pen draw -- ein hunaniaeth, credoau, perthnasoedd, gwaith a hefyd ein cyfraniad i'r byd. Mae Sages yn ein rhybuddio dro ar ôl tro mai dim ond os ydym yn tiwnio i mewn i'w botensial cynhenid ​​y mae ein heffaith allanol yn effeithiol; y byddwn, heb gyfeiriad mewnol, yn llosgi allan trwy dorri ein cyflenwad i lawenydd dihysbydd gwasanaeth .

Mae'r Bhagvad Gita yn diffinio'r dull hwn o weithredu fel "Karma Yog". Yn syml, y grefft o weithredu ydyw. Pan fyddwn yn plymio i mewn i'r zen hwnnw o weithredu , gyda meddwl wedi'i ymgolli yn llawenydd y foment a gwagle unrhyw ddymuniadau neu ddisgwyliadau cystadleuol ar gyfer y dyfodol, rydym yn datgloi rhai galluoedd newydd. Fel ffliwt wag, mae rhythmau mwy y bydysawd yn chwarae ei gân trwom ni. Mae'n ein newid ni, ac yn newid y byd.

Ar lawnt ffres y campws encilio ar gyrion Ahmedabad, fe ddechreuon ni gyda thaith gerdded dawel, gan dawelu ein meddyliau a chymryd i mewn rhyng-gysylltiadau'r gwahanol fathau o fywyd yn y coed a'r planhigion o'n cwmpas. Wrth i ni ymgynnull a chymryd ein seddau o amgylch y brif neuadd, cawsom groeso gan gwpl o wirfoddolwyr. Ar ôl dameg ddadlennol gan Nisha, nododd Parag yn ddigrif bod yr arfer cynnil o karma iog yn cael ei nodi’n ddigrif ddyhead sy’n waith ar y gweill i lawer ohonom. Adroddodd trafodaeth lle cododd y ddelwedd o karma iog fel afon yn llifo, lle mae un pen yn dosturi a'r pen arall yn ddatodiad.

Drwy gydol y pedwar diwrnod o’n hamser gyda’n gilydd, cawsom ni’n unigol ac ar y cyd y cyfle nid yn unig i ddyfnhau mewn dealltwriaeth ymgorfforedig o karma iog , ond hefyd i synergeiddio ar draws llinachau ein teithiau bywyd, manteisio ar faes doethineb cyfunol, a marchogaeth. y crychdonnau ymddangosiad sy'n deillio o dapestri unigryw a dros dro ein cydgyfeiriant. Isod mae rhai uchafbwyntiau ar draws ein profiad a rennir o'r dwylo, y pen a'r galon.

"DWYLO"

Ar ôl noson agoriadol o wahanol gylchoedd, gwelsom ein bore cyntaf gyda'n gilydd 55 ohonom wedi'u gwasgaru'n naw grŵp ar draws Ahmedabad, lle buom yn ymgysylltu â phractisau ymarferol mewn gwasanaeth i'r gymuned leol. Drwy gydol y bore, roedd y gweithgaredd yn ein gwahodd ni i gyd i archwilio’n weledol: Sut ydyn ni’n gwneud y gorau o’n gweithredoedd, nid yn unig ar gyfer effaith uniongyrchol “yr hyn rydyn ni’n ei wneud”, ond hefyd ar gyfer taith araf a hir “pwy rydyn ni’n dod” i mewn y broses? Yn wyneb dioddefaint, sut ydyn ni'n manteisio ar lif atgynhyrchiol tosturi? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cydymdeimlad, empathi, a thosturi? A pha fodd y mae ein gogwyddiad at y gwahaniaeth hwnw yn dylanwadu ar ein gallu i lawenydd a chyfartaledd ?

Wrth gysgodi gwaith casglwyr rag, cofiodd Vy "Wrth gerdded yr wythnos diwethaf, gwelsom dail dynol ar y ddaear. Dywedodd Jayeshbhai yn ysgafn, "Mae'r person hwn yn bwyta'n dda," ac yna ei orchuddio'n gariadus â thywod. Yn yr un modd, wrth edrych ar wastraff , cawn gip ar batrymau ein haelwydydd cymunedol -- yr hyn yr ydym yn ei fwyta a'i ddefnyddio, ac yn y pen draw, sut yr ydym yn byw." Roedd Smita yn cofio eiliad pan ddywedodd un fenyw sy'n gweithio fel codwr clwt, yn syml, "Nid oes angen mwy o gyflog arnaf." Ysgogodd hyn y cwestiwn: Pan fydd gennym gymaint o ddeunydd materol, pam nad ydym yn fodlon â'r ffordd y mae'r fenyw hon?

Coginiodd grŵp arall ginio llawn, digon ar gyfer 80 o bobl, a’i gynnig i bobl mewn cymdogaeth slymiau. " Tyaag Nu Tiffin." Ar ôl mynd i mewn i gartref bach lle'r oedd gwraig a'i gŵr parlysu yn byw ar eu pennau eu hunain, roedd Siddharth M. yn pendroni ynghylch unigedd yr oes fodern. “Sut gallwn ni sensiteiddio ein llygaid i sylwi ar ddioddefaint eraill?” Trawyd Chirag gan ddynes a oedd, yn ei blynyddoedd brig, yn gofalu am fachgen nad oedd ganddo neb o gwmpas i'w gynnal. Erbyn hyn mae hi'n wraig oedrannus, ac eto mae'r bachgen ifanc hwnnw'n gofalu amdani fel ei fam neu ei nain ei hun, er nad ydyn nhw'n perthyn trwy waed. Beth sy'n ein galluogi i ehangu ein calonnau i roi yn ddiamod, heb unrhyw strategaeth ymadael?

Gwnaeth y trydydd grŵp frechdanau yn Seva Cafe , a'u cynnig i fynd heibio ar y strydoedd. Sylwodd Linh ar yr egni adfywiol o roi i bawb - ni waeth a oeddent yn edrych fel eu bod 'angen' y frechdan. Tawelodd un cyfranogwr ein calonnau i gyd wrth iddo ddisgrifio ei brofiad yn rhoi brechdan i ddyn digartref, ac yna’n fflachio’n ôl i gyfnod yn ei fywyd ei hun pan oedd ef ei hun yn ddigartref am bedair blynedd, a sut roedd yr eiliadau pan oedd dieithriaid yn ymestyn caredigrwydd syml. iddo ef yr oedd bendithion annisgrifiadwy.


Yn yr un modd, aeth pedwerydd grŵp allan i strydoedd Ahmedabad i gael prem parikrama ("pererindod cariad anhunanol"). Gan gerdded heb arian na disgwyliad, pa fathau o werth all godi? O'r cychwyn cyntaf, cynigiodd gwerthwr ffrwythau ffrwythau cheeku i'r grŵp er iddynt gael gwybod nad oedd ganddynt arian i dalu amdano. Er y gallai enillion dyddiol y gwerthwr fod yn ganran fechan o'r cyfranogwyr encil a ddaeth ar ei thraws, roedd y ffaith ei bod yn rhoi yn ddiamod yn cynnig cipolwg amhrisiadwy ar y math dyfnach o gyfoeth sy'n bosibl yn ein ffyrdd o fyw. Ar hyd y daith, daethant ar draws dathliad crefyddol a oedd wedi dod i ben, ac ynghyd ag ef, llwyth o flodau a oedd i fod i gael eu rhoi yn y sbwriel. Gan ofyn a allent gymryd y blodau, sylwodd Vivek, "anrheg rhywun arall yw sothach rhywun," wrth iddynt ddechrau rhoi blodau i ddod â gwên i ddieithriaid ar eu taith gerdded. Roedd ysbryd proses o'r fath yn fagnetig. Gofynnodd hyd yn oed swyddogion heddlu ar y stryd, "A oes rhyw ddigwyddiad arbennig yn digwydd? A allwn ni helpu mewn rhyw ffordd?" Mae llawenydd rhoi, a zen o weithredu, yn ymddangos yn heintus. :)

Yn yr ysgol leol i’r deillion, cafodd criw ohonom ein gwisgo mwgwd unigol a chawsom ein tywys o amgylch yr ysgol gan fyfyrwyr sy’n ddall eu hunain. Arweiniwyd Neeti gan ferch ifanc a ddaeth â hi i’r llyfrgell, a rhoi llyfr yn ei llaw. “Llyfr Gwjarati yw hwn,” meddai’n bendant. A chymeryd llyfrau ereill oddiar y silff, " This one is in Sanskrit. And this one is in English." Yn methu â gweld y llyfrau, meddyliodd Neeti, 'Pwy yw'r un sydd â nam ar y golwg mewn gwirionedd? Ymddengys mai fi ydyw.'

Bu grwpiau eraill yn ymgysylltu â’r gymuned mewn ashram gerllaw, gweithdy ar gyfer ystod eang o grefftwyr a dylunwyr traddodiadol, ysgol alwedigaethol i bobl ifanc ag anableddau meddwl, a phentref o fugeiliaid. Wrth drefnu teils yn gelfydd mewn gardd yn yr ashram gerllaw, sylwodd Siddharth K., "Roedd yn haws gosod teils toredig yn y cynllun na'r rhai a oedd yn ddi-fai o lawn a di-fai." Dyna fel hyn mewn bywyd, hefyd. Mae’r craciau yn ein bywydau a’n calonnau yn creu’r amodau ar gyfer gwydnwch dyfnach a’r gallu i gynnal cymhlethdod hardd ein taith ddynol a rennir. Roedd y cyfan drwy gydol symffoni o weithredu a llonyddwch yn treiddio i’r awyr, wrth i bob un ohonom gysoni ein hamledd unigol i gerddorfa’r calonnau’n agor, yn cydamseru, ac yn pwyntio at ein cydgysylltiadau dyfnach – lle nad ni yw gwneuthurwyr ein gweithredoedd, ond yn syml. ffliwt y gall gwyntoedd tosturi lifo trwyddo.

"BENNAETH"

"Pan mae ein hofn yn cyffwrdd â phoen rhywun, rydyn ni'n teimlo trueni. Pan fydd ein cariad yn cyffwrdd â phoen rhywun, rydyn ni'n teimlo tosturi."

Ar ôl hanner diwrnod bywiog o weithredu ymarferol trwy brofiad, fe wnaethom ailymgynnull yn Neuadd Maitri, lle cynigiodd Nipun fewnwelediadau a oedd yn meithrin bragu ein deallusrwydd cyfunol. O broses aflinol o drafodion i berthynas ag ymddiriedaeth i drawsnewid, mewnbwn o bedwar cam John Prendergast o gael ei wreiddio, tri shifft o synhwyro i gofleidio i ymddiried yn y llif, a sbectrwm ‘fi i ni i ni’ o berthnasau -- roedd gêr 55 o feddyliau a chalonnau yn clicio ac yn troi mewn cyngerdd ar draws yr ystafell.

Mae rhai uchafbwyntiau o'r sgwrs feddylgar a ddilynodd yn cynnwys ...

Sut mae cysoni llif unigol a chyfunol? Tynnodd Vipul sylw at y ffaith bod llif unigol yn haws iddo na thiwnio i'r llif cyfunol. Sut rydym yn ymgysylltu ar y cyd? Roedd Yogesh yn meddwl tybed sut i dynnu ffiniau medrus. Sut ydyn ni'n ymgysylltu mewn ffyrdd sy'n gwneud y gorau o'r affinedd â gwerthoedd cyffredinol sy'n ein tynnu ni i gyd at ein gilydd, yn hytrach na chysylltu â lefelau 'fi' a 'ni' o bersonoliaethau unigol neu ddewisiadau grŵp?

Faint o lif yw ymdrech yn erbyn ildio? Myfyriodd Swara, "Beth sy'n galluogi sahaj ('anymdrech')? Beth sy'n gwneud i bethau lifo'n naturiol?" Mae'n cymryd gwaith caled i wneud llawer o ymdrechion yn bosibl; eto mae'r canlyniadau yn aml yn ganlyniad i fyrdd o ffactorau. Mewn iog karma, rydyn ni'n rhoi ein hymdrech orau, ond hefyd yn datgysylltu oddi wrth ganlyniadau. Dywedodd Gandhi yn enwog, "ymwrthod a mwynhau." Nid "mwynhau ac ymwrthod" ydoedd. Tynnodd Srishti sylw at y ffaith y gall ymwrthod â rhywbeth cyn bod gennym y gallu i ymwrthod yn llwyr ag ef fel amddifadedd. Wrth i ni lywio " beth sydd i mi i'w wneud ," gallwn gymryd camau bach ar hyd y ffordd. "Efallai y byddaf yn dyheu am wneud 30 o frechdanau i'w rhannu â dieithriaid, ond gallaf ddechrau trwy wneud un frechdan ar gyfer fy nghymydog." Sut mae cydbwyso ymdrech a diffyg ymdrech?

Wrth i ni wasanaethu, pa rinweddau sy'n meithrin cynaliadwyedd mewnol a llawenydd adfywiol? "A allwn ni gynnal y corff y ffordd y byddem yn gwasanaethu car?" gofynnodd un person. "Mae corff fel antena. Y cwestiwn i'w ofyn fyddai sut ydw i'n ail-sensiteiddio'r corff er mwyn i mi allu tiwnio i mewn?" un arall yn adlewyrchu. Ychwanegodd Siddharth, "Mae barn yn rhoi caead ar ymddangosiad." Y tu hwnt i'r hysbys a'r anhysbys mae'r anhysbys, y mae'r ego yn ei chael yn anghyfforddus. Sut ydyn ni'n "meddalu ein syllu" ac yn dirnad pa feddyliau neu fewnbynnau o'n synhwyrau sydd mewn gwirionedd yn gwasanaethu i ni ein hunain a'r lles mwyaf? Tynnodd Darshana-ben, sy'n gweithio fel gynaecolegydd, sylw at y ffaith, "Nid oes unrhyw ysgol feddygol yn mynd i'm helpu i ddeall sut mae babi'n cael ei greu. Yn yr un modd, ni all unrhyw un ddweud pwy roddodd y dŵr y tu mewn i gnau coco, na phwy sy'n rhoi persawr mewn blodyn ." Mewn ysbryd tebyg, cynigiodd Yashodhara weddi a cherdd yn ddigymell a oedd yn cynnwys y llinell: "Bod yn fodd gobeithiol i fod yn ansicr am y dyfodol ... i fod yn dyner i bosibiliadau. "

Gyda hyn i gyd mewn golwg, y bore wedyn, llifasom i mewn i drafodaethau deinamig o amgylch yr ymylon a'r sbectrwm yr ydym yn eu cynnal o amgylch egwyddorion karma iog . O’r gofod hwnnw, fe wnaethon ni wasgaru i drafodaethau grŵp bach tua dwsin o gwestiynau (yr oedd rhai corachod anweledig yn eu harddangos mewn dec hyfryd):

Newid Mewnol ac Allanol: Rwy'n hoffi'r syniad o ganolbwyntio ar drawsnewid mewnol. Ar yr un pryd, rwyf hefyd yn ymdrechu i wneud y mwyaf o fy nghyfraniad ac effaith i gymdeithas. Sut gallwn ni feithrin gwell cydbwysedd rhwng newid mewnol ac allanol?

Argyfwng ac Eginiad: Pan fydd llawer mewn cymdeithas yn cael trafferth ag anghenion corfforol brys, yna mae dylunio ar gyfer trawsnewid ysbrydol yn teimlo fel moethusrwydd. Sut mae darganfod y cydbwysedd cywir rhwng argyfwng ac ymddangosiad?

Euogfarn a Gostyngeiddrwydd: Mae gan bob gweithred effaith fwriadedig ond hefyd canlyniadau anfwriadol. Weithiau gall y canlyniadau anfwriadol fod yn araf, yn anweledig ac yn llawer anoddach eu gwrthdroi. Sut i gydbwyso argyhoeddiad â gostyngeiddrwydd a lleihau ôl troed anfwriadol ein gweithredoedd?

Grit ac Ildio: Po galetaf y byddaf yn gweithio ar rywbeth, y mwyaf anodd y teimla i fod ar wahân i ganlyniadau. Sut mae cydbwyso graean ag ildio?

Purdeb ac Ymarferoldeb: Yn y byd sydd ohoni, mae llwybrau byr moesegol weithiau'n teimlo fel rheidrwydd ymarferol. A oes cyfiawnhad weithiau i gyfaddawdu ar egwyddor os yw'n cefnogi lles mwy?

Amodoldeb a Ffiniau: Pan fyddaf yn ymddangos yn ddiamod, mae pobl yn tueddu i fanteisio. Sut mae creu gwell cydbwysedd rhwng cynhwysiant a ffiniau?

Llif Unigol a Chyfunol: Rwyf am fod yn ddilys i'm llais mewnol, ond rwyf hefyd am gael fy arwain gan ddoethineb y grŵp. Beth sy'n helpu i alinio ein llif unigol â'r llif cyfunol?

Dioddefaint a Llawenydd: Wrth i mi ymgysylltu â dioddefaint yn y byd, weithiau rwy'n teimlo wedi blino'n lân. Sut gallwn ni feithrin mwy o lawenydd mewn gwasanaeth?

Olrhain ac Ymddiriedaeth: Mae'n hawdd mesur effaith allanol, tra ei bod yn llawer anoddach mesur trawsnewid mewnol. Heb gerrig milltir mesuradwy, sut ydym ni'n gwybod a ydym ar y trywydd iawn?

Gwasanaeth a Chynhaliaeth: Os rhoddaf heb geisio dim yn gyfnewid, sut y byddaf yn cynnal fy hun?

Cyfrifoldebau a Meithrin: Mae angen i mi ofalu am fy nheulu a chyfrifoldebau eraill. Rwy'n cael trafferth gwneud amser ar gyfer amaethu ysbrydol yn fy nhrefn feunyddiol. Sut mae cydbwyso cyfrifoldebau gyda thyfu?

Elw a Chariad: Rwy'n rhedeg busnes er elw. Yr wyf yn meddwl tybed a yw'n bosibl cymryd rhan mewn trafodion gyda chalon karma yogi?Ar ôl i sgyrsiau bywiog hedfan heibio, clywsom ychydig o uchafbwyntiau gan y grŵp. Roedd Benthyciad yn meddwl "Sut ydyn ni'n meithrin cydbwysedd o newid mewnol ac allanol?" Nododd fod yr ego eisiau creu effaith fawr a gwneud newid mawr yn y gymdeithas, ond sut y gallwn sicrhau bod ein gwasanaeth yn adlewyrchu'r trawsnewid mewnol yn y broses? Soniodd Srishti am arwyddocâd y newid mewnol o feddylfryd o "Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei garu" i "Caru'r hyn rydych chi'n ei wneud" i, yn syml, "Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei wneud." Tynnodd Brinda sylw at y ffaith mai un o'i metrigau ar gyfer twf mewnol yw pa mor gyflym y mae'n mynd allan o feddyliau troellog y meddwl pan fydd ymdrech yn tanio'n ôl neu'n sbarduno canlyniadau anfwriadol.

"CALON"
Trwy gydol y cynulliad, roedd sancteiddrwydd presenoldeb sylwgar pawb yn caniatáu i flodau'r galon ddatod, ehangu, ac ymdoddi i'w gilydd, gan gysoni ag amleddau ei gilydd -- y cyfan yn arwain at bosibiliadau anrhagweladwy. O'n noson gyntaf gyda'n gilydd, llifodd ein grŵp cyfunol i ffurfwedd organig o gylchoedd bach, gwasgaredig o rannu ar ffurf 'Caffi Byd'.

Ar ôl i bob un ohonom ymchwilio i mewn i grwpiau tymhorol gan archwilio pedwar o bob dwsin o gwestiynau , nododd Siddharth M., "Cwestiynau yw'r allwedd i'r galon. Ar ôl y cylchoedd hyn, sylweddolais fod yr allwedd yr oeddwn yn ei dal o'r blaen yn anghywir. :) Wrth ofyn y mathau cywir o gwestiynau yw'r allwedd i weld daioni a dynoliaeth ym mhawb." Yn yr un modd, sylwodd Vivek sut mae straeon yn wynebu mwy o straeon. “Yn wreiddiol, doeddwn i ddim yn meddwl bod gen i ddim byd i’w rannu mewn ymateb i’r cwestiynau, ond wrth i eraill ddechrau rhannu eu straeon, llifodd atgofion cysylltiedig a myfyrdodau o fy mywyd fy hun i mewn i fy meddwl.” Yna cawsom arddangosiad amser real o hyn wrth i un fenyw rannu sut y siaradodd rhywun yn un o’i chylchoedd bach am berthynas anodd gyda’i thad; ac fe wnaeth gwrando ar y stori honno ei hysbrydoli i benderfynu siarad â'i thad ei hun. Cododd menyw ifanc arall yn y cylch ei llaw i rannu nesaf: "Wedi fy ysbrydoli gan yr hyn a ddywedasoch, rwyf hefyd yn mynd i wirio fy nhad fy hun." Adleisiodd Siddharth S., "Mae fy stori ym mhawb".Ar hyd yr edefyn hwnnw o straeon a rennir , un noson yn ein gwahodd i gael cipolwg ar daith gyffrous ymgorfforiad o karma iog -- Y Chwaer Lucy . Gyda’r llysenw cariadus yn “ Fam Teresa o Pune ,” ddegawdau yn ôl, fe wnaeth damwain drawmatig ei hysgogi i ddechrau cartref i ferched a phlant amddifad. Er ei bod yn dymuno darparu lloches i ryw ugain o fenywod a'u plant, heddiw mae'r bwriad hwnnw wedi ymdoddi i 66 o gartrefi i filoedd o ferched, plant a dynion anghenus ledled India. Gydag addysg wyth gradd, mae hi wedi meithrin bywydau miloedd, ac wedi cael ei hanrhydeddu gan arlywydd India, y Pab, hyd yn oed Bill Clinton. Mae rhoi cwtsh i Sister Lucy fel cofleidio’r cariad yn ei chalon, y cryfder yn ei phresenoldeb, symlrwydd tanbaid ei bwriadau, a disgleirdeb ei llawenydd. Pan fydd hi'n rhannu straeon, mae llawer ohonyn nhw'n ddigwyddiadau amser real. Y diwrnod cynt, fe wnaeth rhai o’i phlant hepgor yr ysgol i fynd i lyn, a bu bron i un foddi. “Gallaf chwerthin nawr, ond nid oeddwn yn chwerthin bryd hynny,” nododd wrth iddi adrodd eu digwyddiad dynol iawn o ddrygioni, maddeuant cadarn, a chariad mamol. Mewn ymateb i'w straeon rhyfeddol , gofynnodd Anidruddha, "Sut ydych chi'n meithrin llawenydd?" Mae’r ysgafnder y mae’n dal yr anhrefn o fod yn fam i filoedd o blant ag ef, y fiwrocratiaeth o redeg corff anllywodraethol cenedlaethol, trawma tlodi a thrais domestig, anturiaethau direidus plant egnïol, heriau staff anochel, a thu hwnt, yn syfrdanol. ysbrydoledig i weled. Atebodd Chwaer Lucy yn unig, "Os ydych chi'n cymryd camgymeriadau plant fel jôc, ni fyddwch yn burnout. Rwy'n dweud wrth fy staff, 'Allwch chi wenu ar broblem?'" Ar ôl 25 mlynedd o redeg ei NGO, Maher , nid oes gan unrhyw blentyn erioed cael ei anfon yn ôl.

Noson arall, roedd straeon a chaneuon hynod yn llifo ar draws ein Neuadd Maitri. Fe wnaeth Linh bresenoldeb enaid cerflunydd Gandhian trwy ei eiriau caneuon: "Gêm, gêm, gêm. Gêm yw bywyd."

Myfyriodd Dhwani ar y profiad o bererindod gerdded ar Afon Narmada, lle sylweddolodd, "Os oes gen i'r gallu i anadlu, gallaf fod mewn gwasanaeth." Adroddodd Siddharth M. brofiad yn ystod y pandemig lle bu’n gweithio i bontio cynnyrch o ffermwyr i bobl yn y ddinas, pan gaewyd popeth oherwydd covid. Pan ofynodd i'r ffermwyr faint i'w godi am y llysiau, atebasant yn ostyngedig, "Rhowch iddynt dalu'r hyn a allant. Dywedwch wrthynt o ble mae'r bwyd yn dod a'r ymdrech sy'n mynd i mewn iddo." Yn sicr ddigon, cynigiodd trigolion diolchgar y ddinas gynhaliaeth ariannol ar gyfer y bwyd, a chan weld y profiad talu ymlaen hwn yn digwydd o flaen ei lygaid, meddyliodd Siddharth, 'Sut gallaf integreiddio hyn yn fy musnes?' Yr ateb a ddaeth oedd arbrawf newydd - gwahoddodd staff amser hir yn ei gwmni i benderfynu ar eu cyflog eu hunain.

Ar hyd ein pedwar diwrnod, llifodd ffrydiau o offrymau o un i'r llall. Daeth anrheg o ffrwythau cheeku gan werthwr ffrwythau i fyny fel byrbryd bonws yng nghinio'r diwrnod hwnnw. Anfonodd ffermwr oedd wedi'i leoli gannoedd o gilometrau o'r ganolfan encil sach o flodau ar gyfer awyrgylch y diwrnod olaf, dim ond i gyfrannu at ysbryd yr encil. Yn un o’r sesiynau grŵp, bu Tu yn rhannu am dderbyn offrymau hardd yn annisgwyl gan grefftwyr Craftroots. Tra ar y dechrau yn brwydro ac yn gwrthsefyll rhodd o'r fath, myfyriodd, "Os ydym yn gwrthod rhodd ddiffuant, yna ni all bwriad da rhywun lifo." Yn ystod harddwch amlwg cinio tawel, Tuyen oedd yr olaf i orffen bwyta. Tra bod pawb eisoes wedi codi o'r lle bwyta, eisteddodd un person o bell gydag ef nes iddo orffen. “Mae'n braf cael rhywun gyda chi wrth fwyta cinio,” meddai hi wrtho yn ddiweddarach. Yn aml ar ddiwedd prydau bwyd, roedd "brwydrau" doniol i wneud prydau ei gilydd. Arhosodd llawenydd chwareus o'r fath gyda phob un ohonom, ac ar y diwrnod olaf, adleisiodd Ankit deimlad syml a rennir gan lawer: "Fe wnaf y prydau gartref."

Un noson, cynigiodd Monica gerdd a ysgrifennodd yn ddigymell am ein hamser gyda'n gilydd. Dyma ychydig o linellau ohono:

A chyda dwylo parod ein rhai ni adeiladasom
pontydd uchel o un galon i galon
ag eneidiau a ymddangosai mor dynedig gan gariad
o bob cwr o'r byd
i fod yma yn awr wedi ei gynhyrfu gymaint gan gariad
i agor ein calonnau niferus,
a thywallt rhai a thywallt cariad.

Wrth i gariad arllwys allan mewn diferion bychain a thonnau llanw, rhannodd Jesal ddameg addas: "Pan ofynnodd y Bwdha i un o'i ddisgyblion lenwi dŵr mewn bwced oedd yn gollwng a dod ag ef ato, roedd y disgybl mewn penbleth. Ar ôl gwneud hynny ychydig o weithiau , sylweddolodd fod y bwced wedi dod yn lanach yn y broses."

Gyda diolch am broses "lanhau" o'r fath, ar ddiwedd y cynulliad, aethom o amgylch y ganolfan encilio gan blygu ein pennau, ein dwylo a'n calonnau i'r ymddangosiad anesboniadwy a ddigwyddodd. Er bod karma iog yn dal i fod yn ddyhead o’r ysgrythurau hynafol, roedd ymgynnull o amgylch bwriadau cyffredin o’r fath yn ein galluogi i lenwi a gwagio ein bwcedi dro ar ôl tro, gan ddychwelyd ychydig yn wagach ac yn fwy cyfan yn y broses bob tro.Inspired? Share the article: